Đồng vị là những nguyên tử

     Bạn đang xem: đồng vị là những nguyên tử

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Khối lượng của Be là từng nào gam?


Agon tách ra từ không gian là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của mỗi đồng vị là
Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lý Bài 6 Lớp 10, Tóm Tắt Lý Thuyết Địa Lý 10 Bài 6

Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Nhì đồng vị này còn có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị có số khối bé dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B có 2 đồng vị 10B cùng 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một láo hợp gồm hai đồng vị có số khối vừa đủ 31,1 và bao gồm tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong nhì đồng vị là 93 và tổng số phân tử không sở hữu điện bằng 0,55 lần tổng số hạt với điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 98 Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3 Lớp 4 Trang 98

Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% cùng X3 chiếm 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, yếu tắc Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có xác suất số lượng tương ứng là 75% với 25%. Nguyên tố Cu tất cả 2 đồng vị trong đó 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong những số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là