Thông Tư Số 03/2013/Tt-Ttcp

     

Bỏ report thanh tra chu kỳ hàng tháng

Thời gian gửi report về Thanh tra chính phủ là trước thời điểm ngày 20 tháng cuối quý đối với report quý; trước thời gian ngày 20/6 đối với báo cáo 6 tháng, 20/9 đối với báo cáo 9 tháng với trước 20/12 với report năm.

Bạn đang xem: Thông tư số 03/2013/tt-ttcp

Các report trên đề xuất được lập thành văn bản, có chữ ký kết của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, solo vị, đóng vết theo cách thức và gửi kèm file điện tử.Các cơ quan hoàn toàn có thể gửi report thông qua con đường bưu điện hoặc gởi trực tiếp, vào trường hợp cần thiết ngay sau khi ký vạc hành rất có thể gửi qua thư điện tử hoặc fax theo yêu mong của cơ quan có thẩm quyền.Nội dung trên được luật pháp tại Thông bốn 03/2013/TT-TTCP.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THANH TRA CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 03/2013/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 10 mon 06 năm 2013

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ khí cụ thanh tra ngày 15 tháng 11năm 2010;

Căn cứ chế độ khiếu nài ngày 11 mon 11năm 2011;

Căn cứ hiện tượng tố cáo ngày 11 mon 11năm 2011;

Căn cứ mức sử dụng phòng, chống tham nhũng số55/2005/QH11 đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo cơ chế số 01/2007/QH12 và Luậtsố 27/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày22 tháng 9 năm 2011 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một sốđiều của pháp luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số điều của Luậtkhiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày03 tháng 10 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của luật tốcáo;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày18 tháng4 năm 2012 của chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ, cơ sở ngangBộ;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày09 tháng 10 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Thanh tra chủ yếu phủ;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tàichính và Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chếđộ report công tác thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác và phòng, chốngtham nhũng như sau:

Chương 1.

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này nguyên lý về những loại báocáo, văn bản báo cáo, bề ngoài báo cáo, trách nhiệm báo cáo công tác thanhtra, giải quyết khiếu nại, cáo giác và phòng, chống tham nhũng.

2. Thông tứ này áp dụng đối với Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban nhân dântỉnh, thànhphốtrực thuộc Trung ương, Chánh thanh tra bộ, phòng ban ngang Bộ, Chánh điều tra tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương, Thủ trưởng phòng ban được giao triển khai chức năngthanh tra siêng ngành làm việc Tổng cục, viên thuộc bộ và Thủ trưởng những cơ quan, tổ chức, solo vịkhác gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,chống thamnhũng.

Điều 2. Report côngtác thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, phòng tham nhũng

Báo cáo công tác làm việc thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, cáo giác và phòng, kháng tham nhũng là văn bạn dạng tổng hợptình hình, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vàphòng, phòng tham nhũng của Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổchức, đơn vị khác có chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi trong công tácthanh tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo, phòng, chống tham nhũng theo phương tiện của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắcbáo cáo

1. Việc report phải đầy đủ, bao gồm xác,khách quan, kịp thời.

2. Việc report phải theo đúng quy định củapháp nguyên lý về thanh tra, năng khiếu nại, tố cáo, phòng, phòng tham nhũngvà lý giải tại Thông bốn này.

3. Tín đồ ký report phải bảo đảm an toàn theođúng thẩm quyền, cân xứng với từng loại report và chức năng, trách nhiệm của cơquan báo cáo.

Điều 4. Trách nhiệmbáo cáo về Thanh tra thiết yếu phủ

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ,Thủ trưởng ban ngành thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Chánh thanh tra bộ, phòng ban ngang Bộ, Chánh thanh tra tỉnh,thành phố trực thuộcTrung ương bao gồm trách nhiệm report công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo, phòng, chống tham nhũng tại Bộ, ngành, địa phương về Thanh tra chủ yếu phủ.

Chương 2.

CÁCLOẠI BÁO CÁO, THỜI KỲ LẤY SỐ LIỆU, THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ, SAO CHỤPBÁO CÁO

Điều 5. Những loại báocáo

1. Report định kỳ, bao gồm: báo cáo côngtác thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng phòng tham nhũng mặt hàng quý, 6tháng, 9 tháng và hàng năm.

2. Report chuyên đề, báo cáo đột xuấttheo yêu cầu của bộ Chính trị, Ban bí thư, Quốc hội, những cơ quan của Quốc hội,Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Thanh tra bao gồm phủ.

Điều 6. Ngôn từ củabáo cáo công tác thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu ni, tố cáo vàphòng, chống tham nhũng

1. Nội dung của báo cáo công tác thanhtra được thực hiện theo mẫu report số 01 và các biểu chủng loại thống kê số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 1e, 1f, 1g, 1h ban hành kèm theoThông bốn này.

2. Văn bản của báo cáo công tác giảiquyết khiếu nại, cáo giác được triển khai theo mẫu báo cáo số 02 và những biểu mẫuthống kê số 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ ban hành kèm theo Thông tứ này.

Xem thêm: Thủ Tục Thay Bàn Thờ Mới Phải Làm Những Gì ? Thay Bàn Thờ Mới Phải Làm Những Gì

3. Câu chữ của báo cáo công tác phòng,chống tham nhũng được triển khai theo mẫu báo cáo số 03 và những biểu mẫu mã thống kêsố 3a, 3b phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Báo cáochuyên đề

Báo cáo chuyên đề là báo cáođánh giá chỉ tổng kết kết quả hoạt động về một siêng đề, nghành nghề thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố giác và phòng, phòng tham nhũng trong một thời kỳ tuyệt nhất địnhtheo yêu cầu của trung ương Đảng, Quốc hội, chính phủ, Thanh tra bao gồm phủ.

Thanh tra cơ quan chính phủ hướng dẫnđề cương báo cáo chuyên đề khi gồm yêu cầu.

Điều 8. Báo cáo đt xuất

1. Khi bao gồm yêu cầu của cục Chính trị, BanBí thư, Quốc hội, những cơ quan liêu của Quốc hội, chủ yếu phủ, Thủ tướng Chínhphủ, Tổng Thanhtra chính phủ nước nhà thì Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xây dựng report công tácthanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạmvi quản lý nhà nước của mình.

2. Vào trường thích hợp phát sinh vụ việc mới,bất thường, có đặc thù nghiêm trọng, phức tạp, liên quan trực tiếp cho tới chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan lại thanh tra có trách nhiệm báo cáokịp thời lên cơ sở thanh tra cấp trên với thủ trưởng cơ quan cai quản nhà nướccùng cung cấp để chỉ đạo, kết hợp xử lý.

Điều 9. Thời kỳ đem sốliệu, thời hạn gửi báo cáo

1. Thời kỳ mang số liệu, thời hạngửi báo cáo đối với các báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáovà phòng, chống tham nhũng định kỳ tiến hành như sau:

a) report hàng quý:

Báo cáo quý I trong thời kỳ từ thời điểm ngày 16của mon 12 thời gian trước đến ngày 15 tháng 3 của năm báo cáo; gửi báo cáo vềThanh tra chính phủ nước nhà trước ngày trăng tròn tháng 3 của năm báo cáo.

Báo cáo quý II, quý III, quý IV trong thời kỳ từngày 16 của tháng thời điểm cuối quý trước đến ngày 15 của tháng vào cuối quý của năm báocáo; gửi báo cáo về Thanh traChính phủ trước ngày20 của tháng cuối quý của năm báo cáo.

b) báo cáo 6 mon trong thời kỳ từ bỏ ngày16 của mon 12 năm kia đến ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo; gửi report vềThanh tra chính phủ trước ngày đôi mươi tháng 6 của năm báo cáo.

c) report 9 mon trong thời kỳ tự ngày16 của tháng 12 thời gian trước đến ngày 15 mon 9 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh traChính phủ trước thời gian ngày 20 tháng 9 của năm báo cáo.

d) report năm vào thời kỳ từ ngày 16tháng 12 năm trước đến ngày 15 mon 12 của năm báo cáo; gửi report về Thanhtra chính phủ nước nhà trước ngày đôi mươi tháng 12 của năm báo cáo.

2. Đối cùng với các report đột xuất, thời kỳlấy số liệu với thời hạn gửi báo cáo thực hiện nay theo yêu ước của điều tra Chínhphủ.

Điều 10. Hình thứcbáo cáo, cách thức gửi báo cáo

1. Report công tác thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáovà phòng, kháng tham nhũng bắt buộc thể hiện bằng văn bản, gồm chữ ký của Thủ trưởng cơquan, tổ chức, solo vị, đóng vệt theo điều khoản và file năng lượng điện tử nhờ cất hộ kèm.

Xem thêm: Soạn Địa Lớp 8 Bài 18 : Thực Hành Tìm Hiểu Lào Và Cam, Giải Bài Tập Sgk Địa Lý 8 Bài 18

Trường hòa hợp Thủ trưởng cơ quanquản lý đơn vị nước ủy quyền mang đến Thủ trưởng phòng ban thanh tra ký báo cáo thì phảiký quá ủy quyền của Thủ trưởngcơ quan làm chủ cùng cấp, đóng lốt cơ quan thống trị nhà nước thuộc cấp.

2. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, cáo giác và phòng, phòng tham nhũng được gửi tới vị trí nhận report bằngmột trong số phương thức sau:

a) Gửi bằng đường bưu điện;

b) nhờ cất hộ trực tiếp;

Trường hợp nên thiết, để sở hữu số liệu kịpthời, ngay sau khoản thời gian ký xuất bản gửi qua thư năng lượng điện tử hoặc fax theo yêu ước củacác cơ quan bao gồm thẩm quyền. Bài toán gửi thư năng lượng điện tử phải sử dụng hộp thư vị Thanhtra chính phủ cấp (xxx