GIẢI TOÁN LỚP 4 BÀI 34: BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

     
1. Ra mắt về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức3. Bài bác tập vận dụng tính giá trị biểu thức4. Bài xích tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

Bài học toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức

1. Reviews về bài học kinh nghiệm tính quý giá của biểu thức

1.1. Lấy ví dụ như 1: Tính quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện phép tính theo sản phẩm tự từ cần qua trái ta có:

1 cùng 7 bởi 8, viết 85 cùng 4 bởi 9, viết 99 cộng 7 bởi 16, viết 6 lưu giữ 12 cùng 4 bởi 6 thêm 1 bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý giá của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ như 2: Tính quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay phép tính theo quy tắc nhân phân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) trong một biểu thức, giả dụ chỉ có phép nhân với phép phân chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện thống kê giám sát từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 bài 34: biểu thức có chứa ba chữ

Nếu vào biểu thức, tất cả cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

b) tiến hành biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức đã mang đến thành nhóm gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài xích tập vận dụng tính giá trị biểu thức

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính quý giá biểu thức theo cách dễ dãi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: search Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính giá trị của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: hai ngày cửa hàng bán được 5124 lít dầu, biết ngày trang bị hai buôn bán được thấp hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi hàng ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6.Tú tất cả 76 viên bi, số bi của An gấp 7 lần số bi của Tú. An đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7:Cho hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

Xem thêm: Tổng Hợp Điểm Chuẩn Lớp 10 Nghệ An, Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Nghệ An Năm 2021

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện theo nguyên tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo quy tắc của biểu thức bao gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số để thẳng mặt hàng với nhau. Thực hiện phép tính từ buộc phải qua trái. Ta có:

*
7 cộng 5 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 13 cộng 4 bởi 7 thêm một bằng 8, viết 88 cộng 2 bởi 10, viết 0 nhớ 12 cùng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cùng 9 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 15 cộng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 78 cộng 0 bằng 8, viết 84 cùng 2 bởi 6, viết 6Hạ 19 xuống được tác dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bởi 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 ko trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 12 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 61 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bởi 1, viết 14 trừ 3 bởi 1, viết 16 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày thiết bị hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính con số các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích ra ta có số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên có 18 số hạng

b) những tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài ra ta bao gồm tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số bên trên là 630


4. Bài xích tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1:Tính quý giá biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm phương pháp tính thuận lợi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của các dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) tất cả 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý hiếm của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự tiến hành phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức tất cả dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán vào ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phép toán nhân, phân chia trước tiếp đến mới mang đến phép toán cộng, trừ

B. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: mang đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Giảm Đau Cho Bệnh Nhân Ung Thư Giai Đoạn Cuối, Sử Dụng Thuốc Giảm Đau Trên Bệnh Nhân Ung Thư

Bài 10: đến biểu thức p. = 4752 : (x – 28)

a, Tính phường khi x = 52

b, tìm kiếm x để p. = 48

Bài 11: mang lại biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, tra cứu x nhằm A = 373

Bài 12: cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, tìm x để B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A cùng B biết

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí thích hợp để biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)

a, 47

b, Số bé nhỏ nhất tất cả thể

c, Số lớn số 1 có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA tía CHỮ

Cách giải câu hỏi tính cấp tốc giá trị của biểu thức


Để lại một ý kiến Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.