TRẮC NGHIỆM BÀI 3 GDCD 10

     
Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 3 gdcd 10


NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sự vận động nào dưới đây là sự phát triển?

A. Cây khô hẻo.B. Thanh sắt bị rỉC. Cây cối lớp lên ra hoa, kết quả.D. Một số động vật bị tuyệt chủng.

Câu 2: Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?

A. Xã hội từ công xã nguyên thủy lên xã hội chiếm hữu nô lệ.B. Máy móc thay thế công cụ bằng đá.C. Sự thoái hóa của một loài động Vật.D. Học lực yếu —> học lực trung bình —> học lực khá

Câu 3: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ học B. Vật líC. Hóa học D. Xã hội

Câu 4: Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Mọi sự vận động đều là phát triển.B. Mọi vận động chỉ theo hướng đi lên.C. Không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển.D. Vận động và phát triển không có mỗi quan hệ với nhau.

Câu 5: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?

A. Ngắt quãng. B. Thụt lùi.C. Tuần hoàn. D. Tiến lên.

Câu 6: Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?

A. Vận động cơ học.B. Vận động vật líC. Vận động hóa họcD. Vận động xã hội.

Câu 7: Quan điểm nào dưới đây đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Các hình thức vận động không bao hàm nhau.B. Các hình thức vận động không có mối quan hệ với nhau.C. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao.D. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp.

Câu 8: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan.B. Mọi sự biến đổi đều là tạm thời.C. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng xuất phát từ ý thức của con người.D. Mọi sự vật, hiện tượng không biến đổi.

Xem thêm: Vì Sao Phải Tự Hoàn Thiện Bản Thân, Thế Nào Là Tự Hoàn Thiện Bản Thân

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây không phải là phát triển trong lĩnh vực tự nhiên?

A. Sự phát triển từ vô cơ đến hữu cơ.B. Sự phát triển từ tư bản chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩaC. Sự phát triển từ vật chất chưa có sự sống đến con người.D. Sự phát triển từ vật chất chưa có sự sống đến các loài thực vật.

Câu 10: Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Sự vật và hiện tượng không biển đổi.B. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.C. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.D. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.

Câu 11: Quá trình cây xanh hấp thụ khí cacbonic, thải ra khí oxy thuộc đạng vận động nào sau đây?

A. Sinh học.B. Cơ họcC. Hóa họcD. Xã hội

Câu 12: Học sinh chạy trên sân tập cự ly 100m do giáo viên yêu cầu là hình thức vận động nào dưới đây?

A. Cơ họcB. Vật líC. Hóa họcD. Sinh học

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

A. Sự di chuyển các vật thể trong không gian.B. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt.C. Quá trình bốc hơi của nước.D. Sự biến đổi của nền kinh tế.

Câu 14: Bằng vận động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng đã thể hiện đặc tính nào dưới đây?

A. Phong phú và đa dạng.B. Khái quát và cơ bản.C. Vận động và phát triển không ngừngD. Phổ biến và đa dạng.

Câu 15: Ý kiến nào dưới đây về vận động là không đúng?

A. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng.B. Vận động là mọi sự biến đổ nói chung của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội.C. Triết học Mác – Lênin khái quát có năm hình thức vận động cơ bản trong thế giới vật chất.D. Trong thế giới vật chất có những sự vật, hiện tượng không vận động và phát triển.

Câu 16: Quan điểm nào đưới đây không đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Các hình thức vận động có thể chuyển hóa lẫn nhauB. Các hình thức vận động có mối quan hệ hữu cơ với nhauC. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động caoD. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp

Câu 17: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.B. Sư thay đổi thời tiết của các mùa trong năm.C. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng.D. Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử.

Xem thêm: Chàng Trai Đuổi Theo Tình Yêu Dành Cho Cô Gái Nhưng Chàng Trai Nào Hay Từ Lâu

Câu 18: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong

A. Giới tự nhiên và tư duy.B. Giới tự nhiên và đời sống xã hộiC. Thế giới khách quan và xã hội.D. Đời sống xã hội và tư duy.

Câu 19: Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?

A. Cây khô héo mục nát.B. Nước đun nóng bốc thành hơi nước.C. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bàoD. Sự thoái hóa của một số loài động vật theo thời gian

Câu 20: Sự phát triển trong lĩnh vực xã hội được biểu hiện như thê nào?

A. Sự thay thế công cụ bằng đá.B. Sự xuất hiện các hạt cơ bản.C. Sự xuất hiện các giống loài mớiD. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác tiến bộ hơn